Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích

1. cena / Atelier Zdenka Sendlera

Autorský tým: Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová, Lýdia Šušlíková

Anotace návrhu: Základní princip návrhu je založen na vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu. Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce celého území. Integruje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Prostor je doplněn vodními prvky v podobě programovatelných střiků, kamenných desek s vodou nebo mlhových trysek, doplněn variabilním mobiliářem, altán proti dešti. Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, nabízí plochy pro petanque. Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny také důležité historické cesty. V celém řešeném území je kladen velký důraz na osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Řešení zeleně spočívá v citlivém odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu (nemocných, poškozených, přestárlých) a přehoustlých skupin s cílem uvolnění cílových jedinců. Kompozičním cílem je nabídnout volnější, slunnější pobytové travnaté plochy. Veškeré významné dřeviny jsou zachovány a do řešení zakomponovány. Cílem je „provzdušnění“ prostoru a zajištění pocitové bezpečnosti.

< zpět