Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích

3. cena / New Visit

Autorský tým: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Bc. Kateřina Cápová, Ondřej Černík, DiS., Ing. Jana Čiháčková, Ing. Jitka Jiránková, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. Kateřina Ludvíková

Anotace návrhu: Výsledná podoba parku vychází z nalezení jednoduchého a čitelného urbanistického a architektonického řešení, které by bylo v souladu s celoměstským významem parku, nalezení provozní a prostorové logiky, souladu parkových funkcí a náplní s novou podobou parku. Bylo hledáno takové řešení, které by minimalizovalo zásahy do vzrostlé zeleně a zároveň zajistilo zvýšení podílu travnatých ploch. Návrh reaguje na širší vztahy, pouze jako doporučení přináší názor na řešení uličních parterů. Parkové pavilony zvyšují pobytový komfort a atraktivitu parku, jsou místem setkání, poskytují ochranu za náhlé nepřízně počasí, jsou součástí parkové promenády, jsou vstupem do zeleně parku, jsou součástí navazujících pobytových luk. Jsou situovány a půdorysně tvarovány v harmonii s dispozicemi a trasami hlavních cest. Signifikantní pro novou podobu parku a přeneseně jeho půdorysné uspořádání je dvojice organicky situovaných cest procházející středem parku. Cílem návrhu terénních a vegetačních úprav je ohleduplnost ke stromům a městské zeleni vůbec. Návrh otiskuje do své nové provozní a kompoziční kostry v maximální míře stávající vzrostlou zeleň, stávající stromy jsou součástí nově zakládaných lučních a pobytových trávníků. Zvolené řešení zvětšuje prostor pobytových i parkových luk. 

< zpět